سرقت و تحصیل مال مسروقه

 

گزارش یک پرونده

 

موضوع دعوی: سرقت و تحصیل مال مسروقه– سال 1386

 

       طبق اظهارات شاکی در کلانتری مبنی بر اینکه در تاریخ ../../86 ساعت 6 الی 30/8 از محل سکونت خارج شده که پس از بازگشت به منزل مقداری طلاجات و یک فقره چک بانکی به مبلغ... و یک تلفن بی سیم و یک پانل ضبط خودرو به سرقت رفته و به فردی به نام ... مظنون می باشد. طبق اظهارات متهم وی با راهنمایی شخص دیگری که به اشیا موجود در منزل آگاهی داشته است از دیوار وارد منزل شده و پس از سرقت اشیا مذکور مقداری از اموال مسروقه را برای خود برداشته و بقیه را به وی سپرده است و اشیا مسروقه را به فردی به نام ... فروخته اند. طبق تحقیق از فرد مذکور اتهام خرید مال مسروقه را  نسبت به بعض از اشیا مسرقه قبول نموده و نسبت به مابقی اظهار بی اطلاعی می نماید.

       طبق اظهارات شاکی، پدر احد از متهمین در دو مرحله طلاها و کیفی را که در آن اموال مسروقه بوده است را پس داده است و در معیت وی و متهم دیگر به مغاز خریدار مال مسروقه رفته و مقداری طلاجات مسروقه را از وی مسترد نموده اند.

      طبق قرار دادسرا در تاریخ ../../86 در وقت فوق العاده در خصوص اتهام آقایان 1. ... دائر بر مباشرت در سرقت از منزل در شب  2. ... دائر بر معاونت در سرقت که فعلا متواری است 3. ... دائر بر تحصیل مال مسروقه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و ملاحظه اظهارات شاکی و گزارش ضابطین در کشف برخی از اموال مسروقه در ید متهم ردیف سوم مسروقه بودن اموال مذکور با توجه به شغل وی و ارائه نامتعارف اموال مسروقه ازطرف متهم ردیف اول به وی مستندا به مواد 656، 662، 726 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت نامبردگان صادر و اعلام می گردد در خصوص متهم ردیف اول دائر بر اعتیاد به مواد مخدر و با عنایت به دفاعیات وی به لحاظ عدم کفایت ادله مستندا به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب وی صادر و این قرار پس از تایید قطعی است و پس از موافقت و دستور به ابلاغ قرار منع تعقیب و صدور کیفر خواست مجزا برای صدور قرار مجرمیت صادر گردیده است.

      در جلسه رسیدگی در تاریخ ../../86 دادگاه عمومی جزایی شعبه ... در پرونده کلاسه ... اظهارات شاکی طبق شکواییه  بوده و متهمین در دفاع اعلام داشته اند: متهم ردیف اول  سرقت را  با راهنمایی متهم ردیف دوم که به اشیا موجود در منزل آگاهی داشته است را عنوان می دارد و پس از سرقت اشیا مذکور مقداری از اموال مسروقه را برای خود برداشته و بقیه را به متهمردیف دوم سپرده است و اشیا مسروقه را به فردی به نام ... فروخته اند. متهم ردیف دوم راهنمایی در سرقت را انکار نموده و اظهار می دارد با اطلاع از سرقت توسط متهم ردیف اول  به مغازه ... رفتم و خواستم اموال مسروقه را پس بگیرم و به صاحبانشان مسترد نمایم. و متهم ردیف سوم نیز اعلام نموده است که از مسروقه بودن اموال مذکور اطلاعی نداشته ام.

     نهایتاً دادگاه عمومی جزایی شعبه ... در خصوص پرونده کلاسه فوق اقدام به صدور رأی بدین شرح نموده است: در خصوص اتهام آقای ... فاقد سابقه کیفری مبنی بر سرقت در شب از منزل آقای ... و همچنین اتهام آقای ... فاقد سابقه کیفری مبنی بر سرقت در شب  و آقای ... فاقد سابقه کیفری مبنی بر تحصیل مال مسروقه با توجه به محتویات پرونده  به شرح شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کشف برخی از اموال مسروقه در ید متهم ردیف سوم و اظهارات متهم ردیف اول در دادسرا و دادگاه و اقرار صریح وی بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 656،662و 726 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم می نماید و متهم ردیف دوم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 1 ضربه شلاق محکوم می نماید و متهم ردیف سوم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 2 ضربه شلاق محکوم می نماید و متهم ردیف اول را مستندا به ماده 667 قانون مجازات اسلامی به رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر می باشد.

 

اظهار نظر:

      1. در این پرونده جرائمی در ارتباط با سرقت صورت گرفته از باب معاونت در سرقت، خرید مال مسروقه وجود دارد. سرقت صورت گرفته با توجه به این که در شب روی داده است از مصادیق ماده 656 قانون مجازات اسلامی با صراحت بند 3 این ماده است که دارای مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد که رأی صادره در چارچوب مقرر در ماده بوده است.

     2. استفاده از آشنایی احد از متهمین به خانه شاکی و وسایل آن، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات وی به سارق از موارد معاونت حسب بند 2 و3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی می باشد که به موجب ماده 726 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرائم تعزیری مستوجب مجازات حداقل جرم مزبور است. 

      3. همچنین حسب ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء ... مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که مجازات مزبور نیز در این ماده لحاظ گردیده است.

POWER BY piero.ir !!! ( OLIVE PORTAL) Copyright © 2017 haghnegar.ir